Sejm przyjął Polski Ład. Zmiany w podatkach 2022

polski ład ibccs.tax cyprus companies tax heaven residency optymalizacja podatkowa kreatywna księgowość spółki offshore

Uwaga: Omawiane poniżej zmiany przepisów są w trakcie prac legislacyjnych. W dacie sporządzenia niniejszej informacji prace legislacyjne prowadzi Senat RP po czym projekt wraz z poprawkami zostanie przekazany na ostatnie, trzecie czytanie do Sejmu RP. Prezentowane zmiany mogą ulec zmianie a zamieszona informacja nie wskazuje wiążącego stanu prawnego od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład to największa rewolucja społeczno-gospodarcza, która planowo ma zostać wprowadzona w życie 1 stycznia 2022 roku. Ostateczny kształt ustawy nadal nie jest znany, natomiast warto zapoznać się z ogólnymi założeniami już teraz. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie, jakie rządzący zapowiedzieli dla przedsiębiorców wraz z najnowszą aktualizacją w odniesieniu do naszego poprzedniego artykułu.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego

Najważniejsza zmiana w ramach Polskiego Ładu dotyczy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Kwota ta wyznacza próg dochodów, od których nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od nowego roku kwota wolna od opodatkowania ma wynieść 30.000 złotych rocznie. Do tej pory było to maksymalnie 8.000 złotych rocznie. Kwota wolna od podatku dotyczy tylko osób rozliczających się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Zatem nie skorzystają z niej przedsiębiorcy rozliczający się w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej.

Nastąpi również podwyższenie pierwszego progu podatkowego. Osoby, które zarabiają powyżej 85.528 zł płacą obecnie 32% podatku dochodowego od nadwyżki. Od przyszłego roku wyższy podatek zapłacimy po przekroczeniu dochodu w wysokości 120.000 złotych.

Poniżej w tabeli przedstawiamy w uproszczony sposób jak kształtuje się na chwilę obecną wynagrodzenie netto w porównaniu do proponowanych wytycznych Nowego Ładu:

Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie netto obecnieWynagrodzenie netto Polski ŁadZysk/strataZysk/strata rocznie
3 000 zł2 202,72 zł2 355,72 zł153,00 zł1 836 zł
5 000 zł3 613,19 zł3 660,19 zł47,00 zł564 zł
7 000 zł5 024,67 zł5 024,67 zł0,00 zł0 zł
9 000 zł6 376,81 zł6 371,93 zł-4,88 zł-58,56 zł
10 000 zł6 948,97 zł6 936,87 zł-12,01 zł-144,12 zł
15 000 zł9 953,48 zł9 764,49 zł-188,99 zł-2 267,88 zł

(*) uwzględnia podwyższoną, wolną kwotę od podatku, próg podatkowy na poziomie 120.000 złotych, ulgę dla klasy średniej oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Składka zdrowotna – koniec z możliwością odliczenia składki zdrowotnej podatek liniowy a ryczałt

Obecnie wysokość składki zdrowotnej wyliczana jest jako iloczyn podstawy wymiaru składek, którą stanowi zadeklarowana kwota ogłaszana przez Prezesa GUS i stawki procentowej w wysokości 9%. Należy podkreślić, że obecnie 7,75% z 9% podlega odliczeniu od podatku co wpływa na pomniejszenie opodatkowania przedsiębiorcy.

Nowe przepisy wiążą mechanizm wyliczania składki zdrowotnej z formą opodatkowania, ale przede wszystkim likwidują możliwości odliczenia składki od podatku. W wyniku likwidacji efektywne opodatkowanie przedsiębiorców (nazywane składką) wzrośnie.

Składka zdrowotna a forma opodatkowania

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej ma wynieść 9% od dochodu bez możliwości jej odliczenia od podatku. Dla tej grupy przedsiębiorców został przygotowany mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach podatku liniowego

Przedsiębiorcy dotychczas rozliczający się podatkiem liniowym będą kalkulować wysokość składki zdrowotnej jako iloczyn stawki w wysokości 4,9%, a podstawą wymiaru będzie ich dochód.

Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie co najmniej 270,90 zł od stycznia 2022 roku.

Jeśli przedstawione zmiany zostaną wprowadzone w prezentowanym kształcie to forma opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem linowym w wysokości 19% będzie najmniej korzystną formą opodatkowania i oskładkowania składką zdrowotną.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

 • przy przychodach rocznych do 60.000 zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych od 60.000 zł do 300.000 zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych ponad 300.000 zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Stosując dane wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w 2021 roku przedsiębiorcy stosujący ryczałt zapłacą składkę zdrowotną w wysokości:

•         307 zł – jeśli osiągają przychód roczny w wysokości do 60.000 zł

•         511 zł – jeśli osiągają przychód roczny w wysokości 60.000 zł – 300.000 zł

•         920 zł – jeśli przychód roczny wynosi powyżej 300.000 zł

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Poniższa tabela przedstawia jak obecnie kształtuje się składka zdrowotna w porównaniu do systemu proponownego przez projekt Polski Ład:


Dochód brutto

Obecnie NFZ
Proponowany
projekt Polski Ład
NFZ 4,9%
3 000 zł53,03 zł270,00 zł
4 000 zł53,03 zł270,00 zł
5 000 zł53,03 zł270,00 zł
6 000 zł53,03 zł270,00 zł
7 000 zł53,03 zł290,29 zł
8 000 zł53,03 zł339,29 zł
9 000 zł53,03 zł388,29 zł
10 000 zł53,03 zł437,29 zł
11 000 zł53,03 zł486,29 zł
12 000 zł53,03 zł535,29 zł
13 000 zł53,03 zł584,29 zł
14 000 zł53,03 zł633,29 zł
15 000 zł53,03 zł682,29 zł

Składki zdrowotne dla członków zarządu

Wprowadzane zmiany spowodują oskładkowanie przychodów otrzymywanych z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały spółki.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość wynagradzania członków zarządu na mocy uchwały powołującej ich do wykonywania obowiązków członka zarządu. Jeżeli spółka zdecyduje się wynagradzać członka zarządu za obowiązki pełnione w ramach powołania, to otrzymane z tego tytułu przychody są opodatkowane progresywnymi stawkami podatkowymi 17% / 32%.

Zgodnie z postanowieniami ustaw przedstawionych w ramach Polskiego Ładu przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały począwszy od 2022 roku miałyby stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej (z jednoczesnym brakiem możliwości jej odliczenia od podatku).

Warto dodać, że zmiany będą dotyczyły również dochodów członków zarządów spółek nie tylko polskich, ale i zagranicznych, o ile dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Natomiast osoby, które wykonują obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, ale jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego (np. USA, Kanada, Korea czy Australia), w dalszym ciągu nie będą objęte polskimi składkami, a co za tym idzie, dodatkowe obciążenie składką zdrowotną nadal nie będzie ich dotyczyło.

Obowiązek opłacania składek dla osób wynagradzanych przez spółki zagraniczne, niebędących dotąd objętymi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, może wiązać się z koniecznością rejestracji zagranicznych spółek dla celów polskiego ZUS.

Nowe stawki ryczałtu dla wybranych branż

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co ma niejako uatrakcyjnić tę formę opodatkowania.

Przede wszystkim obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych.

Dzisiaj możliwość zastosowania tej formy opodatkowania jest utrudniona zwłaszcza na problematykę świadczenia usługi osobiście.

Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obecnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Ustawa przewiduje również dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15%.

Minimalny podatek dochodowy (tzw. podatek przychodowy)

Nowa forma podatku ma dotyczyć podatników CIT, w tym również podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych posiadających zakład podatkowy w Polsce.

Do płacenia podatku minimalnego będą zobowiązane podmioty, które poniosą stratę w źródle operacyjnym w CIT (straty w źródle kapitałowym, np. ze zbycia udziałów nie będą kwalifikować do tego podatku) albo osiągnęły udział dochodów ze źródła operacyjnego w przychodach podatkowych w wysokości nie większej niż 1%.

Uwaga: Każdy podatnik, który spełni powyższe warunki może się na niego kwalifikować. Aktualnie mylnie w przestrzeni publicznej używa się opisu, że ten rodzaj opodatkowania będzie dotyczył wyłącznie wielkich korporacji.

Nowy podatek ma nie być stosowany do podmiotów rozpoczynających działalność, przedsiębiorstw finansowych, podmiotów dotkniętych nagłym spadkiem przychodów (o co najmniej 30% rok do roku) oraz podmiotów rozpoczynających działalność.

Pojęcie tzw. ukrytej dywidendy

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) projektowane zmiany wprowadzają pojęcie ukrytej dywidendy. Zgodnie z treścią projektowanego zapisu za koszt uzyskania przychodów nie będzie można uznać kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. Ukrytą dywidendę mają stanowić koszty spółki będącej podatnikiem, jeżeli:

 • ich wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów, lub
 • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że w powyższym jest mowa o kosztach związanych ze świadczeniami wykonanymi przez podmioty powiązane zarówno ze spółką, jak również z jej wspólnikami.

Wskazuje to, że regulacja będzie dotyczyła nie tylko wypłat na rzecz wspólników spółki oraz podmiotów z nimi powiązanych, ale również podmiotów powiązanych z samym podatnikiem.

W świetle nowych przepisów, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalenie wynagrodzenia zależnego od zysków nabywcy stanie się zupełnie nieracjonalne ze względów podatkowych, ponieważ podmiot dokonujący płatności nie zaliczy poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, z uwagi na użycie spójnika „lub” w przepisie wymieniającym przesłanki wystąpienia ukrytej dywidendy, nie będzie miało w takim przypadku znaczenia to, że wynagrodzenie zostało ustalone w sposób rynkowy a podatnik działał w sposób racjonalny.

Kolejna przesłanka odnosi się do transakcji o charakterze nierynkowym. W tym przypadku regulacja o ukrytej dywidendzie częściowo powiela obowiązujące przepisy o cenach transferowych, które obligują podmioty powiązane do ustalania rynkowych warunków w ramach przeprowadzanych transakcji.

Natomiast zakładając, że nowe przepisy będą traktowane jako regulacja szczególna w relacji do przepisów o cenach transferowych, instytucja ukrytej dywidendy pozwoli organom podatkowym na bezpośrednie wyłączenie kosztów danego świadczenia z kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności szacowania ich rynkowej wysokości czy dokonywania recharakteryzacji transakcji na transakcję jaką zawarłyby w danym przypadku podmioty niepowiązane.

Ostatnia przesłanka skutkuje wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez spółkę w związku z wykorzystywaniem w działalności aktywów, które przed powstaniem tego podatnika CIT stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika, lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem.

Ustawa w tym przypadku wprowadza ograniczenia w dystrybucji zysku spółek poprzez wypłatę wspólnikom należności, np. z tytułu najmu czy dzierżawy nieruchomości. Taki schemat pozwala podatnikowi CIT na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów środków przekazywanych wspólnikom, a w konsekwencji ich jednokrotne opodatkowanie.

Opodatkowanie tzw. „przerzuconych dochodów”

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie odrębnego źródła przychodu, w postaci tzw. przerzuconych dochodów, które będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ze stawką wynoszącą 19%.

Przepis przewiduje dwa kryteria uznania kosztu poniesionego na rzecz podmiotu powiązanego za przerzucony dochód podatnika. Po pierwsze, podmiot otrzymujący płatność jest opodatkowany (od całości swoich dochodów) podatkiem dochodowym z efektywną stawką 14,25% lub niższą.

Po drugie, koszty ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego podlegają u tego podmiotu powiązanego zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego, bądź też otrzymane kwoty podlegają szybkiej redystrybucji przez podmiot powiązany (tj. podlegają wypłacie w formie dywidendy za rok w którym należność została otrzymana), a jednocześnie kwoty podlegające odliczeniu lub dystrybucji odpowiadają za co najmniej 50% przychodów tego podmiotu powiązanego.

By koszty spełniały definicję przerzuconych dochodów muszą zaliczać się do wymienionych w przepisie kategorii wydatków (m.in. koszty usług niematerialnych i opłat licencyjnych, koszty finansowania dłużnego czy opłaty z tytułu przeniesienia funkcji, aktywów oraz ryzyk), a łączna wartość takich kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym (również na rzecz podmiotów niepowiązanych) musi wynosić co najmniej 3% sumy jego kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku.

W przepisach przewidziano wyłączenie, zgodnie z którym opodatkowanie przerzuconych dochodów nie wystąpi, jeżeli powyższe koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Polska Spółka Holdingowa czyli zwolnienie z opodatkowania dywidend

Nowy reżim podatkowy dostępny będzie dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne.

Projekt zakłada wprowadzenie między innymi:

 • zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych zbywanych do podmiotów niepowiązanych.

Projekt ustawy przewiduje jednak wprowadzenie definicji spółki holdingowej to jest:

 • posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w spółce zależnej;
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych (działalność strefowa bądź na podstawie decyzji o wsparciu);
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą;
 • udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju:
  • wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej;
  • z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Nowe ulgi na innowacje

Symultaniczna ulga IP BOX i B+R

Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

Ulga na prototyp

Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na robotyzację

Podatnikowi prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną) będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów. Celem wprowadzanej ulgi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Odliczenie to dotyczyć ma dochodów (przychodów) tych osób, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Ulga na CSR

To zachęta podatkowa na inwestycje w kulturę, sport, naukę i szkolnictwo wyższe. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

Ulga na terminal płatniczy

Ustawa przewiduje wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Ulga IPO

W ustawie przyjęto rozwiązania, których celem jest wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną, określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250.000 zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%) oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna ma na celu stworzenie zachęty podatkowej dla podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł.

Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych

W obecnym stanie prawnym podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy są zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zaś fakultatywną formą opodatkowania. Podatnicy mają zatem możliwość wyboru między dwiema formami opodatkowania.

Procedowana ustawa przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Wszyscy podatnicy (osoby fizyczne i spółki) osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł. Zmiana ta będzie zatem niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu.

Przedstawiona zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Koniec amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Konsekwencją wyżej przedstawionej zmiany będzie zniesienie możliwości odliczania jako kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Od 1 stycznia 2022 Nowy Ład zakłada brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych z budynków i lokali mieszkalnych.

Likwidacja karty podatkowej

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości wyboru stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjątkiem będą podatnicy, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystali z tej formy opodatkowania. Projekt zakłada możliwość kontynuacji przez takie osoby opodatkowania w formie karty podatkowej. Natomiast podatnicy, którzy zaprzestaną korzystania z tej formy opodatkowania, nie będą mieli możliwości powrotu do niej.

Regularne raportowanie do urzędu skarbowego od 2023 roku

Projekt ustawy wprowadza obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego prowadzonych przez podatników elektronicznych ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe lub księga przychodów i rozchodów) w formacie JPK. Analogiczne do funkcjonującego już rozwiązania JPK VAT. Podatnicy CIT powinni przesyłać księgi raz w roku w terminie złożenia zeznania CIT, natomiast podatnicy PIT – na bieżąco. Ta regulacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.