Polskie regulacje w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną

przepisy CFC

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC).

 

Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za zagraniczną spółkę uznaje się:

 • osobę prawną,
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • transparentną podatkowo spółkę, jeżeli jest traktowana przez prawo obcego państwa jako osoba prawna i w tym kraju jest przedmiotem opodatkowania, niezależnie od tego, gdzie ten dochód został uzyskany,
 • spółkę niemająca osobowości prawnej, której siedziba i zarząd nie znajduje się w Polsce i w której polski rezydent podatkowy posiada udziały oraz prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

 

Spółka zostanie natomiast uznana za zagraniczną spółką kontrolowaną przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych przez nią w roku podatkowym pochodzi z pasywnych źródeł przychodów, takich jak dywidendy, przychody z odsetek;
 • co najmiej jeden ze wskazanych wyżej pasywnych źródeł przychodów jest opodatkowany stawką mniejszą niż 14,25% lub gdy dochód ten jest objety zwolnieniem;
 • polski podatnik posiada w spółce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezposrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

 

W zwiazku z przepisami o CFC  na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku. Podatnik jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru  oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Nie każda kontrolowana spółka zagraniczna będzie podlegała powyższym regulacjom.

Przepisów CFC nie stosuje się, jeżeli dochód spółki w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 250,000 euro. Podatnik podlega wówczas tylko obowiązkom odpowiedniej rejestracji i ewidencji.

 

Kolejne wyłączenie stosowania przepisów ma miejsce, gdy spółka będąca rezydentem podatkowym danego kraju, faktycznie prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w tym państwie.

Aby ustalić, czy taka działalność rzeczywiście istnieje, zwykle sprawdza się czy:

 • zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od ekonomicznych realiów,
 • rejstracja takiej spółki jest powiązana z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego spółka wykonuje faktyczne czynności – zwłaszcza czy spółka posiada odrębny lokal, wyposażenie i wykwalifikowany personel,
 • istnieje powiązanie między zakresem działalności prowadzonej przez spółkę a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem,
 • zawierane umowy są uzasadnione gospodarczo i nie są sprzeczne z interesami spółki,
 • spółka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze i wykorzystuje przy tym własne zasoby oraz obceny na miejscu zarząd.

 

Trzecim wyjątkiem od stosowania przepisów o CFC jest dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej, która jako rezydent podatkowy w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą,  a dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzenia tej działalności w tym państwie. Wyłączenie to stosuje się tylko, gdy istnieje porozumienie o wymianie informacji podatkowych między Polską a państwem, w którym zarejstrowana jest zagraniczna spółka kontrolowana.

 

Przepisy o opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną są niekorzystne dla polskich rezydentów, ale dzięki umiejętnemu „zastosowaniu” ustawowych wyjątków, istnieją sposoby na uniknięcie regulacji.

 

Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom związanym z przepisami CFC, możemy zaproponować klientom odpowiednie rozwiązania dostowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

Aby uzyskać informację o rozwiązaniach dostosowanych do Państwa działalności, prosimy o kontakt mailowy z P. Cezarym Zieniukiem [email protected] lub P. Jowitą Jabłońską [email protected] lub kontakt z naszym biurem na Cyprze pod numerem telefonu: +357 222 58 777.

 

Jowita Jabłońska, 12 kwietnia 2016