Nowy Ład – zmiany w PIT, CIT, VAT

Polski Ład Polish New Deal IBCCS TAX Cyprus

Przedstawiony projekt przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu to 225-stronicowy dokument, w którym zawarto zmiany w różnych podatkach (PIT, CIT, VAT). Nowe przepisy, które częściowo będą obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. oznaczają też nowe ulgi podatkowe i modyfikacje tych istniejących. Prawodawca wprowadza również nowe definicje a także doprecyzowuje te już funkcjonujące.

Poniżej nasza lista najważniejszych założeń projektu:

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie II progu podatkowego

Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku (pierwszy próg) z 8.000 zł do 30.000 zł, a drugi próg podatkowy zostanie podwyższony z 85.000 zł do kwoty 120.000 zł. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Nowa metoda obliczania składki zdrowotnej

Przewidywana jest likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej i ryczałtowej składki zdrowotnej w ramach działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą teraz odprowadzały progresywną składkę zdrowotną obliczaną proporcjonalnie do osiąganego dochodu, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Ustawa przewiduje również, że po zmianach od 2022 r. osoby pełniące funkcję na podstawie aktu powołania również będą musiały odprowadzać składkę zdrowotną. Dotyczy to zatem członków zarządów spółek i fundacji, w tym prezesów.

Ulga dla „klasy średniej”

Ulga ta dotyczy wyłącznie pracujących w ramach umowy o pracę. Nie skorzystają z niej osoby, które osiągają przychody z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenie czy o dzieło), czy działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68.412 do 133.692 zł rocznie, wyliczana na podstawie zaproponowanego algorytmu i przewidziana jest możliwość jej rozliczania na bazie miesięcznej i rocznej. Ulga nie jest progresywna.

Modyfikacji poddane zostaną: ulga rehabilitacyjna i ulga mieszkaniowa. Z kolei małżonkowie zyskają możliwość szybszego wspólnego rozliczenia. Zmieni się też definicja osoby samotnie wychowujacej dziecko.

Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych

Z kosztów uzyskania przychodów (w PIT i w CIT) zostaną wyłączone odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości budynków i lokali mieszkalnych. Po wejściu ustawy nadal będzie możliwe dokonywanie amortyzacji uproszczonej oraz amortyzowanie tylko tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowana lub wydzierżawiana. Jednak dotyczyć to będzie tylko budynków i lokali użytkowych.

Opodatkowanie częściowego wycofania wkładów ze spółki osobowej

Do projektu zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zasad opodatkowania przychodów ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej podatnikiem CIT, otrzymania majątku w związku z likwidacją takiej spółki oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Przychód taki opodatkowany będzie tak jak inne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • w przypadku otrzymania środków pieniężnych przez wspólnika – przychody takie będą pomniejszane o przypadające na nie „zatrzymane zyski” w spółce (które już były opodatkowane u wspólnika podatkiem dochodowym) i pomniejszane o przypadające na nie koszty uzyskania przychodu stanowiące wydatki na nabycie udziałów w spółce osobowej.
 • w przypadku otrzymania składników majątku w innej postaci niż udziały, akcje, papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składniki majątku z wyniku otrzymania, których Polska traci prawo do ich opodatkowania w przypadku ich zbycia, przychody nie będą podlegały opodatkowaniu w momencie otrzymania takich składników majątku. Natomiast w przypadku ich zbycia przed upływem 6 lat, opodatkowaniu podlegał będzie dochód pomniejszony o wydatki na nabycie tego składnika majątku przez spółkę lub wspólnika.

Zmiany w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Ustawa zakłada obniżenie minimalnego przeciętnego kapitału zakładowego PGK z 500.000 zł do 250.000 zł oraz zniesienie wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Poszerzony zostanie również katalog możliwych działań restrukturyzacyjnych podatników działających w ramach PGK.

Podatek u źródła (WHT – ang. Witholding Tax)

Nastąpi zawężenie zakresu stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund) do przychodów (dochodów) pasywnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych oraz dopuszczenia wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia (obniżonej stawki podatku) na podstawie zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co dotychczas było możliwe wyłącznie odnośnie polskich regulacji WHT.

Opodatkowanie tzw. „przerzuconych dochodów”

Wprowadzenie podatku od tzw. przerzuconych dochodów ma na celu wyeliminowanie uzyskiwanych korzyści z tytułu transferu dochodu do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania. Stawka podatku wynosić będzie 19%. Za przerzucone dochody uznaje się wydatki na nabycie m.in. usług doradczych, reklamowych, zarządzania poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, w którego kraju faktyczny poziom opodatkowania jest co najmniej o 25% niższy niż poziom opodatkowania w Polsce – czyli efektywnie niższy niż 14,25%.

Zwolnienie z opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową

Projekt zakłada wprowadzenie między innymi:

 • zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych zbywanych do podmiotów niepowiązanych.

Projekt ustawy przewiduje jednak wprowadzenie definicji spółki holdingowej, to jest:

 • posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w spółce zależnej;
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych (działalność strefowa bądź na podstawie decyzji o wsparciu);
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą;
 • udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd, lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju:
  • wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej;
  • z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Regularne raportowanie do urzędu skarbowego

Projekt ustawy wprowadza obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego prowadzonych przez podatników elektronicznych ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe lub księga przychodów i rozchodów) w formacie JPK. Analogiczne do funkcjonującego już rozwiązania JPK VAT. Podatnicy CIT powinni przesyłać księgi raz w roku w terminie złożenia zeznania CIT, natomiast podatnicy PIT – na bieżąco. Ta regulacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego dotyczących „transakcji kapitałowych”

Planowany jest zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego w części przeznaczonej (bezpośrednio lub pośrednio) na transakcje kapitałowe, w tym nabycie udziałów / akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, dopłaty, wykup udziałów w celu umorzenia itd. Projekt wprowadza pojęcie „transakcji kapitałowych”, które dotychczas nie było używane w ustawie o CIT i nie jest zdefiniowane. Ponadto podatnik będzie musiał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego ponad 3 mln zł albo ponad wskaźnik 30 proc. EBITDA.

Dodatkowe warunki w zakresie neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów

Wnoszone przez wspólnika udziały/akcje nie będą mogły zostać nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów.

Wartość nabywanych przez wspólnika udziałów/akcji przyjęta dla celów podatkowych nie będzie mogła być wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów/akcji, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Wprowadzenie „grup VAT”

Grupa VAT ma na celu uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (należącymi do Grupy VAT). W efekcie, transakcje te będą neutralne podatkowo, tj. nie będą podlegały opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy VAT. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w większości krajów UE. Jest to jedna z niewielu zmian, którą należy traktować jako pozytywną dla podatników.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Ustawa wprowadza możliwość zawarcia porozumienia inwestycyjnego pomiędzy polskim organem podatkowym a inwestorem (na wniosek inwestora) w zakresie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej w Polsce. Dzięki zawarciu porozumienia inwestor  ma uzyskać na czas realizacji inwestycji pewność co do wykładni stosowanych w tym okresie przepisów prawa podatkowego. Wartość inwestycji mającej być przedmiotem porozumienia inwestycyjnego powinna wynosić co najmniej 50.000.000 zł. Opłata wstępna od wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma wynosić 50.000 zł.

Wszystkie proponowane zmiany są wciąż przedmiotem dyskusji, głosowania i na pewno będą nadal modyfikowane.